شبیه سازی کامپیوتری

اطلاعیه‌ها

...

مراجع

Textbooks:

  1. Discrete-Event System Simulation, 5th edition, Pearson, 2010By: Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol

  2. شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته-پیشامد، جری بنکس، جان کارسن، ترجمه: هاشم محلوجی

شیوه ارزیابی

...

تمرین‌ها

...

آزمون‌ها و نمره‌ها

...

لینک‌ها

...