سیگنال ها و سیستم ها

مراجع

Textbooks:

 1. Signals and Systems (2nd Edition), Prentice Hall, 1996
  By: Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab

 2. Discrete-Time Signal Processing (2nd Edition), Prentice Hall, 1999
  By: A. V. Oppenheim et. al.

 3. Signals and Systems with MATLAB Application (2nd Edition), Orchard Publications,2003
  By: S. T. Karris

 4. Signal Analysis, Time, Frequency, Scale and Structure, John Wiley & Sons, 2004
  By: R. L. Allen, D. W. Mills

منابع درس

شماره تمرین های کتاب اپنهایم

Chapter 1 (Signals & Systems):
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 54.

Chapter 2 (LTI Systems):
1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 38, 39, 40.

Chapter 3 (Fourier Series):
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 44.

Chapter 4 (The Continuous-Time Fourier Transform):
1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 28 A & B-i, 33, 34, 36.

Chapter 5 (The Discrete-Time Fourier Transform):
1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26.

Chapter 9 (The Laplace Transform):
2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33.

Chapter 10 (The Z-Transform):
2, 6, 9, 13, 16, 17, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

شیوه ارزیابی

آزمون های میانترم 4

تمرین سری اول 4

آزمون پایانترم 12

_____________________________________

تمرین سری دوم (ارفاق)

تمرین عملی (حذف)

تمرین های تئوری و عملی

تمرین سری اول (مهلت تحویل 1399/11/12)

تمرین سری دوم (مهلت تحویل 1399/11/12)

تمرین عملی (حذف)

آزمون ها و نمره ها

آزمون آنلاین فصل اول (01:02 / 09 / 99 برگزار شد)

نمره های آزمون فصل اول

آزمون آنلاین فصل دوم (06:07 / 10/ 99 برگزار شد)

نمره های آزمون فصل دوم

نمره های نهایی (در سامانه آموزشیار ثبت نهایی شد)