شبیه‌سازی کامپیوتری

اطلاعیه‌ها

 • فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها در قسمت مربوطه قرار گرفته است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • مشخصات و آدرس پست الکترونیکی خود را (که با استفاده از آن پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید) از طریق واتساپ برای اینجانب ارسال کنید.

 • تمدید مهلت تحویل تمرین اول (مسأله رستوران): یکشنبه 26 / 02 / 1400 - ساعت 23:59

 • تمدید مهلت تحویل تمرین دوم (پسرک روزنامه فروش): یکشنبه 02 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • بخش آپلود پاسخ تمرین‌های سوم و چهارم در فرم مربوطه اضافه شده است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • تمدید مهلت تحویل تمرین سوم (مسأله موجودی): یکشنبه 16 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • تمدید مهلت تحویل تمرین چهارم (مسأله پایایی، وضعیت پیشنهادی): یکشنبه 23 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • مهلت تحویل تمرین پنجم (کدنویسی فضای حالت-مسأله رستوران): یکشنبه 30 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • بخش آپلود پاسخ تمرین پنجم در فرم مربوطه اضافه شده است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • بخش آپلود تحویل با تأخیر تمرین‌های منقضی‌شده در فرم مربوطه اضافه شده است. (تمرین‌های منقضی‌شده را تنها در همین بخش آپلود کنید و تمرین‌هایی که مهلت ارسال آنها سپری شده است را به هیچ عنوان تغییر ندهید.)

 • مهلت تحویل با تأخیر تمرین‌های منقضی‌شده: یکشنبه 20 / 04 / 1400 - ساعت 23:59

 • ...

مراجع

Textbooks:

 1. Discrete-Event System Simulation, 5th edition, Pearson, 2010By: Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol

 2. شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته-پیشامد، جری بنکس، جان کارسن، ترجمه: هاشم محلوجی

منابع درس

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

شیوه ارزیابی

آزمون‌ها و تمرین‌ها 8 نمره

آزمون پایان‌ترم 12 نمره

تمرین‌ها

از طریق فرم زیر پاسخ تمرین‌ها را ارسال کنید:

فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها

مشخصات و آدرس پست الکترونیکی خود را (که با استفاده از آن پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید) از طریق واتساپ برای اینجانب ارسال کنید.

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

 • هنگام ورود به فرم آدرس پست الکترونیک شما نمایش داده می‌شود، در صورت مغایرت با حساب کاربری ثبت شده، از طریق گزینه مربوطه حساب کاربری خود را تعویض کنید. (Switch account)

 • برای ارسال پاسخ همه تمرین‌ها از طریق یک حساب کاربری یکسان وارد شده و فایل‌های خود را بارگذاری کنید.

 • برای اولین بار مشخصات خود را ثبت کرده و از دفعه بعدی امکان ویرایش مشخصات وجود دارد.

 • هر مرتبه تنها پاسخ تمرین مربوطه (که هنوز مهلت ارسال آن فعال است) را در قسمت مشخص‌شده بارگذاری کنید.

 • فایل‌هایی که برای تمرین‌های قبلی بارگذاری کرده‌اید را تغییر ندهید. (تمرین‌هایی که مهلت ارسال آنها سپری شده است را به هیچ عنوان تغییر ندهید.)

 • برای ارسال هر تمرین لطفا مشخصات خود را به دقت وارد و یا ویرایش کرده و پس از بارگذاری فایل‌ها در انتها فرم را ثبت نهایی کنید. (برای ارسال هر تمرین ثبت نهایی فرم لازم است.)

 • پس از ثبت نهایی هر تمرین امکان ویرایش و بارگذاری مجدد فایل وجود داشته و آخرین فایل بارگذاری‌شده تا پایان مهلت تحویل برای هر تمرین در نظر گرفته می‌شود.

مهلت ارسال پاسخ تمرین‌ها:

 1. تمدید مهلت تحویل تمرین اول (مسأله رستوران): یکشنبه 26 / 02 / 1400 - ساعت 23:59

 2. تمدید مهلت تحویل تمرین دوم (پسرک روزنامه فروش): یکشنبه 02 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 3. تمدید مهلت تحویل تمرین سوم (مسأله موجودی): یکشنبه 16 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 4. تمدید مهلت تحویل تمرین چهارم (مسأله پایایی، وضعیت پیشنهادی): یکشنبه 23 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 5. مهلت تحویل تمرین پنجم (کدنویسی فضای حالت-مسأله رستوران): یکشنبه 30 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 6. مهلت تحویل با تأخیر تمرین‌های منقضی‌شده: یکشنبه 20 / 04 / 1400 - ساعت 23:59

آزمون‌ها و نمره‌ها

...

لینک‌ها

...