سیگنال‌ها و سیستم‌ها

اطلاعیه‌ها

 • آزمون فصل اول روز شنبه مورخ 04 / 02 / 1400 برگزار می‌شود.

 • حل تمرین‌های مشخص‌شده از کتاب اُپنهایم برای آمادگی بیشتر در آزمون‌ها توصیه می‌شود.

 • نمره‌های آزمون فصل اول در بخش مربوطه قابل مشاهده است.

 • تمرین‌های سری اول در بخش مربوطه قرار گرفت. مهلت تحویل: شنبه 15 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها در قسمت مربوطه قرار گرفته است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • تمدید مهلت تحویل تمرین‌های سری اول: دوشنبه 17 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 • ...

مراجع

Textbooks:

 1. Signals and Systems (2nd Edition), Prentice Hall, 1996
  By: Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab

 2. Discrete-Time Signal Processing (2nd Edition), Prentice Hall, 1999
  By: A. V. Oppenheim et. al.

 3. Signals and Systems with MATLAB Application (2nd Edition), Orchard Publications,2003
  By: S. T. Karris

 4. Signal Analysis, Time, Frequency, Scale and Structure, John Wiley & Sons, 2004
  By: R. L. Allen, D. W. Mills

منابع درس

Textbook:

Signals and Systems (2'nd Edition) by: Alan V. Oppenheim

Lecture Notes:

Chapter 1 (Signals & Systems)

Chapter 2 (LTI Systems)

Chapter 3 (Fourier Series)

Chapter 4 (The Continuous-Time Fourier Transform)

Chapter 5 (The Discrete-Time Fourier Transform)

Chapter 9 (The Laplace Transform)

Chapter 10 (The Z-Transform)

شماره تمرین‌های کتاب اُپنهایم

Chapter 1 (Signals & Systems):
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 54.

Chapter 2 (LTI Systems):
1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 38, 39, 40.

Chapter 3 (Fourier Series):
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 44.

Chapter 4 (The Continuous-Time Fourier Transform):
1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 28 A & B-i, 33, 34, 36.

Chapter 5 (The Discrete-Time Fourier Transform):
1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26.

Chapter 9 (The Laplace Transform):
2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33.

Chapter 10 (The Z-Transform):
2, 6, 9, 13, 16, 17, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

شیوه ارزیابی

آزمون‌ها و تمرین‌ها 8 نمره

آزمون پایان‌ترم 12 نمره

تمرین‌ها

 1. دانلود تمرین‌های سری اول
  مهلت تحویل: دوشنبه 17 / 03 / 1400 - ساعت 23:59

 2. ...


از طریق فرم زیر پاسخ تمرین‌ها را ارسال کنید:

فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها

مشخصات و آدرس پست الکترونیکی خود را (که با استفاده از آن پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید) از طریق واتساپ برای اینجانب ارسال کنید.

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

 • هنگام ورود به فرم آدرس پست الکترونیک شما نمایش داده می‌شود، در صورت مغایرت با حساب کاربری ثبت شده، از طریق گزینه مربوطه حساب کاربری خود را تعویض کنید. (Switch account)

 • برای ارسال پاسخ همه تمرین‌ها از طریق یک حساب کاربری یکسان وارد شده و فایل‌های خود را بارگذاری کنید.

 • برای اولین بار مشخصات خود را ثبت کرده و از دفعه بعدی امکان ویرایش مشخصات وجود دارد.

 • هر مرتبه تنها پاسخ تمرین مربوطه (که هنوز مهلت ارسال آن فعال است) را در قسمت مشخص‌شده بارگذاری کنید.

 • فایل‌هایی که برای تمرین‌های قبلی بارگذاری کرده‌اید را تغییر ندهید. (تمرین‌هایی که مهلت ارسال آنها سپری شده است را به هیچ عنوان تغییر ندهید.)

 • برای ارسال هر تمرین لطفا مشخصات خود را به دقت وارد و یا ویرایش کرده و پس از بارگذاری فایل‌ها در انتها فرم را ثبت نهایی کنید. (برای ارسال هر تمرین ثبت نهایی فرم لازم است.)

 • پس از ثبت نهایی هر تمرین امکان ویرایش و بارگذاری مجدد فایل وجود داشته و آخرین فایل بارگذاری‌شده تا پایان مهلت تحویل برای هر تمرین در نظر گرفته می‌شود.

آزمون‌ها و نمره‌ها

آزمون فصل اول 04 / 02 / 1400 (برگزار شد.)