ارزیابی کارآیی سیستم‌های کامپیوتری

اطلاعیه‌ها

...

مراجع

Textbooks:

  1. ...

منابع درس

Textbook:

...

Lecture Notes:

...

تمرین‌ها

...

آزمون‌ها و نمره‌ها

...

لینک‌ها

...